รายละเอียดของระบบงานห้องสมุด

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกรายการทรัพยากรของห้องสมุดเช่น รายการหนังสือ, รายการวารสาร, รายการโสตทัศนวัสดุ, ระบบการยืม-คืนหรือจอง และระบบการสืบค้นรายการทรัพยากรที่อยู่ในห้องสมุด

คุณสมบัติของระบบงานห้องสมุด
 • สามารถบันทึกข้อมูลหนังสือตามระบบการจัดหมวดหมู่ในระบบดิวอี้ (DDC) หรือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกา (LC)
 • ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลหนังสือตามมาตรฐาน AACR 2
 • สามารถบันทึกข้อมูลทัพยากรได้หลายประเภทได้แก่ หนังสือ,วารสาร,แผ่นภาพนิ่ง, แถบบันทึกเสียง, วีดิทัศน์, เกมส์, แผ่นภาพเลื่อน, ชุดการสอน, ภาพยนตร์
 • มีระบบการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ได้ทันที
 • มีระบบการพิมพ์บัตรหัวเรื่อง บัตรผู้แต่ง บัตรชื่อเรื่อง ได้ทันที
 • มีระบบการพิมพ์บัตรหลังหนังสือวันกำหนดส่ง บัตรหลังหนังสือ ได้ทันที
 • มีระบบตรวจสอบและป้องกันรหัสเลขทะเบียนหนังสือซ้ำกัน
 • สามารถเรียกข้อมูลรายการหนังสือเดิมมาบันทึกเลขทะเบียนหนังสือ,วารสาร,โสตทัศน,วัสดุใหม่ได้
 • การบันทึกข้อมูลรหัสเลขทะเบียนสามารถกระทำได้ทั้งแบบ MANUAL(ทีละเล่ม) และแบบอัตโนมัติ (ทีละหลายเล่ม)
 • สามารถกำหนดข้อมูลวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันปิดทำการชั่วคราวของห้องสมุด
 • สามารถกำหนดประเภทของหนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุได้เอง
 • สามารถกำหนดประเภทสมาชิก อายุการเป็นสมาชิก และสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท
 • สามารถกำหนดสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท พร้อมทั้งค่าปรับ
 • สามารถบันทึกข้อมูลการจอง โดยสามารถกำหนด ลำดับการจอง วันและเวลาที่มารับหนังสือ
 • สามารถบันทึกข้อมูลการยืม-การคืนหนังสือ โดยใช้เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด (BARCODE)
 • มีเมนูสอบถามค้นหารายการหนังสือ, วารสาร และโสตทัศนวัสดุ
 • สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ เช่น งานทะเบียน งานบุคลากร
 • สามารถให้บริการสืบค้นทาง INTERNET และภายในห้องสมุด ได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน
 • มีระบบการคำนวณค่าปรับโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งสรุปค่าปรับ
 • สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดใด ก็ได้ที่สามารถติดตั้งลงบน WINDOWS ได้
 • ระบบการพิมพ์บาร์โค้ดสามารถเลือกพิมพ์กระดาษ LABEL ขนาดใดก็ได้หรือพิมพ์ลงกระดาษเปล่า
 • การพิมพ์สามารถจะ ย่อ – ขยายเอกสารก่อนการพิมพ์ได้
 • การพิมพ์สามารจะตั้งค่ากระดาษของเอกสารก่อนการพิมพ์ได้

ระบบการบันทึกทรัพยากร
 • รายการหนังสือ
 • รายการแผ่นภาพนิ่ง
 • รายการวารสาร
 • รายการแถบบันทึกเสียง
 • รายการวิดีทัศน์
 • รายการภาพยนตร์
 • รายการจุลสาร
 • รายการเกมส์
 • รายการแผ่นภาพเลื่อน
 • รายการชุดการสอน

ระบบการยืม-คืน-จอง
 • เป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในการยืม – คืน และการจองด้วยบาร์โค้ด
 • ระบบการนับจำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด
 • ระบบการบันทึกการยืม การคืน การจอง ประจำวัน
 • ระบบการจองหนังสือ พร้อมลำดับการจองหนังสือ
 • ระบบการคำนวณค่าปรับอัตโนมัติ
 • ระบบการพิมพ์ สลิปการยืม – คืนได้ทันที
 • ระบบการจำหน่ายทรัพยากร

ระบบงานสืบค้น
 • เป็นระบบค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งสามารถสืบค้นได้ จากหัวข้อดังนี้
 • เลขทะเบียนหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ
 • ชื่อภาษาไทย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ
 • หัวเรื่อง
 • หมวดหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ
 • ประเภทหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ
 • สำนักพิมพ์ต่างๆ
 • รหัสหนังสือสากล
 • ชื่อบทความของวาสาร
 • ระยะเวลาออกของวารสาร
 • ชื่อเรื่อง
 • ชื่อผู้ผลิตวารสาร
 • ชื่อผู้แต่ง
 • นามสกุลผู้แต่ง
 • เลขเรียกผู้แต่ง
 • สมาชิกที่คืนหนังสือแล้ว
 • สมาชิกที่คืนหนังสือเกินเวลากำหนด
 • สมาชิกที่ยังไม่คืนหนังสือ

ระบบการรายงานผล
 • เป็นระบบรายการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์รายงานออกมาได้
 • พิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ, พิมพ์บาร์โค้ดวารสาร, พิมพ์บาร์โค้ดโสตทัศนวัสดุ
 • พิมพ์บัตรหัวเรื่อง, พิมพ์บัตรผู้แต่ง, พิมพ์บัตรชื่อเรื่อง
 • พิมพ์บัตรหลังหนังสือวันกำหนดส่ง
 • พิมพ์บัตรหลังหนังสือ
 • พิมพ์ข้อมูลแบบสังเขปของหนังสือที่สนใจ
 • พิมพ์สรุปข้อมูลหนังสือ
 • พิมพ์สรุปแสดงรายชื่อหนังสือตามหมวดหมู่และประเภทหนังสือ
 • พิมพ์รายงานหนังสือที่ถูกจำหน่าย
 • พิมพ์รายงานข้อมูลวารสารแบบสังเขป
 • พิมพ์สรุปข้อมูลวารสาร
 • พิมพ์รายงานข้อมูลวัสดุไม่ตีพิมพ์แบบสังเขป
 • พิมพ์สรุปข้อมูลวัสดุไม่ตีพิมพ์
 • พิมพ์รายงานเลขทะเบียนหนังสือ
 • พิมพ์รายงานรายชื่อหนังสือใหม่
 • พิมพ์รายงานบรรณานุกรมหนังสือ
 • พิมพ์รายงานสมาชิกที่คืนหนังสือแล้วตามวันที่
 • พิมพ์รายงานสมาชิกที่คืนหนังสือเกินเวลากำหนด
 • พิมพ์รายงานสมาชิกที่ยังไม่คืนหนังสือ
 • พิมพ์รายงานสรุปการยืมหนังสือจำแนกตามวันที่
 • พิมพ์รายงานสรุปการยืมหนังสือตามหมวดหมู่และประเภท
 • พิมพ์รายงานสรุปรายชื่อผู้ยืมหนังสือ
 • พิมพ์รายงานสรุปการยืมหนังสือเป็นช่วงวันที่
 • พิมพ์รายงานสรุปผู้ที่ยืมหนังสือมากที่สุด
 • พิมพ์รายงานสรุปจำนวนหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด
 • พิมพ์รายงานสรุปการคืนหนังสือจำแนกตามวันที่
 • พิมพ์รายงานสรุปการคืนหนังสือตามหมวดหมู่และประเภท
 • พิมพ์รายงานสรุปรายชื่อผู้คืนหนังสือ
 • พิมพ์รายงานสรุปการคืนหนังสือเป็นช่วงวันที่
 • พิมพ์รายงานรายการยืม – คืนหนังสือรายบุคคล
 • พิมพ์รายงานหนังสือที่คืนเกินกำหนด
 • พิมพ์รายงานรายงานการค้างคืนหนังสือ
 • พิมพ์รายงานรายงานการค้างคืนวารสาร
 • พิมพ์รายงานรายงานการค้างคืนวัสดุไม่ตีพิมพ์
 • พิมพ์รายงานสรุปจำนวนเงินค่าปรับจำแนกตามวันที่
 • พิมพ์รายงานสรุปรายชื่อผู้เสียค่าปรับตามวันที่
 • พิมพ์รายงานสรุปการยืมวารสารเป็นช่วงวันที่
 • พิมพ์รายงานการคืนวารสารเป็นช่วงวันที่
 • พิมพ์รายงานสรุปการยืมวัสดุไม่ตีพิมพ์ในช่วงวันที่
 • พิมพ์รายงานการคืนวัสดุไม่ตีพิมพ์เป็นช่วงวันที่