รายละเอียดของระบบงานวัดผลและประเมินผล

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกคะแนนระหว่างเรียน, สิ้นสุดการเรียน, บันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์, บันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์, บันทึกเวลาเรียน, บันทึกผลการสอบ NT, โอนคะแนนจากเครื่องตรวจข้อมูล, จัดอันดับที่จากคะแนนและเกรดเฉลี่ย, ตรวจสอบนักเรียนไม่จบหลักสูตรและพิมพ์รายงานแสดงผลต่าง ๆ ได้

งานบันทึกผลการเรียน
  • บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ตามผลการเรียนรู้ ในแต่ละครั้ง
  • บันทึกคะแนนสิ้นสุดการเรียน ตามผลการเรียนรู้
  • พิมพ์รายงานการบันทึกคะแนน ในแต่ละครั้ง
  • พิมพ์รายงานตรวจสอบการป้อนคะแนน ในแต่ละรายวิชา
  • พิมพ์รายงานการป้อนคะแนน ในแต่ละครั้ง
  • รวมคะแนนจากการบันทึกคะแนนย่อย
  • กำหนดรูปแบบ Text file ที่จะใช้โอนคะแนนจากเครื่องตรวจข้อสอบ
  • บันทึกคะแนนจากเครื่องตรวจสอบข้อมูล ทีละหลายจุดประสงค์
  • ตรวจสอบการบันทึกคะแนน
  • บันทึก/แก้ไขเกรด รายบุคคล
  • บันทึก/แก้ไขเกรด รายวิชา
  • บันทึกผลการเรียนวิชากิจกรรม แยกตามประเภทกิจกรรม
  • คำนวณผลการเรียน ตามการบันทึกคะแนนย่อย
  • กำหนดหัวข้อแบบทดสอบการประเมินระดับชาติ
  • บันทึกผลการประเมินแบบทดสอบการประเมินระดับชาติ
  • บันทึกเวลาเรียนตามรายวิชา
  • บันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
  • พิมพ์รายงานตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
  • พิมพ์รายงานสรุปผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
  • พิมพ์รายงานสรุปผลรวมทุกรายวิชาของผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
  • ตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
  • บันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
  • พิมพ์รายงานตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
  • พิมพ์รายงานสรุปผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
  • พิมพ์รายงานสรุปผลรวมทุกรายวิชาของผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
  • ตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
  • บันทึกคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม และผลการประเมิน

งานรายงานผลการเรียน
  • บันทึกคะแนนผลสอบกลางภาค เพื่อจัดอับดับที่
  • บันทึกการจัดอันดับที่ผลสอบกลางภาค
  • บันทึกการจัดอันดับที่ผลสอบปลายภาค จากเกรดเฉลี่ย
  • พิมพ์แบบรายงานใบ ปพ.5
    - ปกรายงาน
    - ใบเช็คเวลาเรียน
    - ใบบันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    - ใบบันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
    - ใบบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
    - พิมพ์รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    - พิมพ์คำอธิบายรายวิชา
  • พิมพ์แบบรายงานใบ ปพ.6
    - ปกรายงาน
    - พิมพ์รายงานผลการเรียน
    - พิมพ์รายงานลักษณะอันพึงประสงค์
    - พิมพ์รายงานบันทึกผลงาน
    - พิมพ์รายงานบันทึกความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • พิมพ์แบบรายงานใบ ปพ.9
    - ปกรายงาน ปพ.9
    - รายงาน ปพ.9 รายวิชา
  • พิมพ์สรุปรายงานใบ ปพ.9 รายบุคคล
  • พิมพ์รายงานผลการจัดอันดับที่ ของกลางภาค รายบุคคล
  • พิมพ์รายงานสรุปผลสอบปลายภาค
    - พิมพ์รายงานเป็นตาราง
    - พิมพ์รายงานเป็นกราฟ
  • พิมพ์รายงาน ต.2ก สมุดพก
  • พิมพ์รายงานผลการเรียนตามระดับผลการเรียน
  • พิมพ์รายงานผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
  • พิมพ์แบบประกาศรายชื่อได้ผลการเรียน "มผ."
  • พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (แบบ ต2ก)
  • พิมพ์แบบประกาศรายชื่อได้ระดับคะแนน 0 / ร. / มส. จำแนกตามรายห้อง
  • พิมพ์แบบประกาศรายชื่อได้ระดับคะแนน 0 / ร. / มส. จำแนกตามรายวิชา
  • พิมพ์แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว
  • พิมพ์แบบประกาศคะแนนยอดเยี่ยม
  • พิมพ์รายงานประมวลผลและรายงานผลเกรดเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ
  • พิมพ์รายงานสถิติตามเกรดเฉลี่ย
  • พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร

งานโอนข้อมูล
  • โอนข้อมูลประวัตินักเรียน - - - > Student 2544
  • โอนข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน - - - > Student 2544
  • โอนข้อมูลบุคลากร - - - > Student 2544