คุณสมบัติของโปรแกรม School ICT
 • ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/2003 รุ่นภาษาไทย โดยมีส่วนการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิค ( Graphic User Interface )
 • ฐานข้อมูลหลักที่ใช้เป็นระบบ Relational Database แบบรวมศูนย์ (Centralize)
 • สามารถทำการสำรองข้อมูล (Data Backup) นำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งานใหม่ (Data Restore) และการกู้คืนข้อมูล (Data Recovery)
 • ระบบของการเลือกใช้โปรแกรมมีเมนูเป็นภาษาไทยทำให้ง่ายต่อการใช้งาน การใช้เมนูจะเรียงจากการทำงานจริง ทำให้ไม่เกิดความสับสนเวลาทำงานและมีระบบให้ความช่วยเหลือ (HELP) ไว้ช่วยในเวลาทำงานจริง
 • ระบบการจัดการเก็บข้อมูลเป็นแบบ CLIENT/SERVER ฐานข้อมูลจะเก็บอยู่ในเครื่องศูนย์ข้อมูลกลาง (SERVER) ซึ่งจะเหมาะสำหรับการบริหารระบบเครือข่ายขนาดเล็กและใหญ่ ซึ่งเครื่องแม่ข่าย จะทำหน้าที่ ควบคุมเครื่องลูกข่ายให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้น
 • ระบบงาน (Module) ทุกระบบของโปรแกรมบริหารงานโรงเรียน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างสมบูรณ์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานด้านบริการข้อมูล โดยที่บุคลากรไม่ต้องป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
 • ระบบการทำงานแบบ MULTI USER ซึ่งบุคลากรสามารถทำงานพร้อมๆกันได้หลายคนในระบบงานเดียวกัน เพื่อช่วยในการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
 • สามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาผ่านทาง อินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต เช่น ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน, ผลการประเมิน, ความประพฤติ, ตารางเรียน, การเข้าเรียน, รายการหนังสือ, รายการโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น
 • ระบบงานของโปรแกรมบริหารงานโรงเรียนถูกออกแบบให้ทำงานบนเครือข่าย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
 • สามารถกำหนดรายชื่อผู้ใช้งานในแต่ละระบบงาน โดยไม่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
 • สามารถกำหนดรหัสผ่าน (USER และ PASSWORD) และสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสด้วยตัวเองหลังเข้าใช้งานโปรแกรม
 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น สามารถเปิดเมนูในระบบได้เฉพาะบางเมนูสามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียวหรือเป็นผู้ใช้งานทั่วไปเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล
 • โครงสร้างของโปรแกรมที่ออกแบบสามารถขยายส่วนงานเพิ่มเติมได้อีกในอนาคต ซึ่งในการติดตั้งจะติดตั้งทั้งระบบหรือเลือกติดตั้งในระบบที่จำเป็นและที่สนใจก่อนได้ และเมื่อสถานศึกษามีความพร้อมในระบบงานอื่นสามารถติดตั้งระบบเพิ่มในภายหลังได้อีกต่อไป
 • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ INPUT เช่น เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด, เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ฯลฯ
 • สามารถพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ โดยไม่จำกัดรุ่นและยี่ห้อของเครื่องพิมพ์ ซึ่งในการพิมพ์เอกสาร โปรแกรมจะทำการแสดงเอกสารก่อนพิมพ์ซึ่งจะสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษ, ย่อและขยาย, เลือกพิมพ์เฉพาะหน้า, จำนวนชุดที่ต้องการหรือจะบันทึกเอกสารไปเป็นเอกสารต่างๆ เช่น Excel Text ฯลฯ