รายละเอียดของระบบงานอาจารย์ประจำวิชา

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับให้อาจารย์ผู้สอน Login เข้ามากำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, บันทึกคะแนนระหว่างเรียน, สิ้นสุดการเรียน, บันทึกเวลาเรียน, บันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์, บันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์ และพิมพ์รายงานต่างๆ

งานวิชาการ
 • บันทึกกำหนดผลการเรียนที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา
 • บันทึกคะแนนสอบระหว่างเรียน
 • บันทึกคะแนนสอบสิ้นสุดการเรียน
 • บันทึกเวลาเรียน
 • บันทึกผลการประเมิน การอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน
 • บันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • พิมพ์รายงานการบันทึกเวลาเรียน
 • พิมพ์รายงานตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • พิมพ์รายงานสรุปผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • พิมพ์รายงานสรุปผลรวมทุกรายวิชาของผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • ตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • พิมพ์รายงานตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
 • พิมพ์รายงานสรุปผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
 • พิมพ์รายงานสรุปผลรวมทุกรายวิชาของผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
 • ตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์

งานข้อมูล
 • พิมพ์แบบสำรวจการเรียนการสอน
 • พิมพ์แบบบันทึกการสอนและสรุปจำนวนนักเรียนประจำวัน
 • พิมพ์ใบเช็คชื่อนักเรียน
 • พิมพ์ใบเช็คชื่อการเข้าเรียนรายวัน
 • พิมพ์รายงานหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
 • พิมพ์รายงานตรวจสอบการลงทะเบียน
 • พิมพ์แบบรายงานใบ ปพ.5
  - ปกรายงาน
  - ใบเช็คเวลาเรียน
  - ใบบันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  - ใบบันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
  - ใบบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
  - พิมพ์รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  - พิมพ์คำอธิบายรายวิชา
 • พิมพ์ตารางสอน ของอาจารย์
 • พิมพ์ตารางการเรียนของนักเรียน
 • พิมพ์ตารางการใช้ห้อง
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ถูกจำหน่าย