รายละเอียดของระบบงานพยาบาล

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการพยาบาลในสถานศึกษา ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารงาน และตรวจสอบติดตามสุขภาพอนามัยที่ดี ของบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติของระบบงานพยาบาล
 • กำหนดเกณฑ์ประเมินภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
 • กำหนดเกณฑ์การเจริญเติบโต
 • กำหนดรายการวัคซีนป้องกันโรค
 • กำหนดรายการตรวจสุขภาพ

งานประวัติสุขภาพ
 • บันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนในส่วนของงานพยาบาล (ด้านสุขภาพ)
 • บันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียน
 • บันทึกประวัติการเจ็บป่วยของนักเรียน
 • บันทึกการเจริญเติบโตของนักเรียนในด้านของน้ำหนัก ส่วนสูง อายุ
 • บันทึกการได้รับวัคซีนของนักเรียน
 • บันทึกการตรวจวัดสายตาและได้การยินเสียง ของนักเรียน
 • พิมพ์บัตรสุขภาพประจำตัวนักเรียน
 • พิมพ์รายงานแบบบันทึกภาวะแบบโภชนาของนักเรียน
 • พิมพ์รายงานภาวะแบบโภชนาของนักเรียน
 • พิมพ์ใบคำขอทะเบียนและมีบัตรประกันสุขภาพนักเรียน

งานบริการ
 • กำหนดรายการอาการ การเจ็บป่วย
 • กำหนดรายการอวัยวะในร่างกาย
 • บันทึกการเข้าขอรับบริการรักษาพยาบาลของนักเรียนและบุคลากร
 • บันทึกการเข้ารักษาพยาบาลเมื่อมีการนำส่งโรงพยาบาลด้วยสาเหตุต่างๆ
 • พิมพ์สรุปรายชื่อนักเรียนที่เจ็บป่วยต้องนำส่งโรงพยาบาล
 • พิมพ์สรุปสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียนและบุคลกรตามอาการของโรค

งานเบิกจ่ายยา
 • บันทึกรายชื่อยา
 • บันทึกการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
 • บันทึกการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
 • บันทึกการจัดยาและเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการ
 • พิมพ์บาร์โค้ดรหัสยา