รายละเอียดของระบบงานการเงิน

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายเงิน, สรุปจำนวนเงินของนักเรียน และจัดทำใบฎีกาประจำเดือนของบุคลากร โดยสามารถตรวจสอบและติดตาม บริหารทางด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของระบบงานการเงิน
 • กำหนดรหัสธนาคาร / สาขา
 • กำหนดช่วงเลขที่ใบเสร็จที่ใช้งาน
 • กำหนดประเภทหมวดเงินต่าง ๆ
 • กำหนดรายการที่ต้องชำระเงินของนักเรียน
 • กำหนดหรือแก้ไขจำนวนเงินตามชั้นเรียน
 • กำหนดเงินที่ต้องจ่ายต่อหนึ่งหน่วยการเรียน

งานชำระค่าเล่าเรียน
 • บันทึกการชำระค่าเล่าเรียน รายบุคคล
 • บันทึกการชำระค่าเล่าเรียนเป็นห้องเรียน
 • สอบถาม/แก้ไขสถานะใบเสร็จของนักเรียน
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • พิมพ์สรุปรายงานผู้ที่มาชำระเงินบำรุงการศึกษา / ประจำวัน
 • พิมพ์สรุปรายงานการรับชำระแยกเป็นรายการ
 • พิมพ์สรุปยอดเงินแยกตามประเภทเงิน
 • พิมพ์สรุปรายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินครบ
 • พิมพ์สรุปรายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินบางส่วน
 • พิมพ์สรุปรายชื่อนักเรียนที่ค้างชำระ