รายละเอียดของระบบงานวัดผลและประเมินผล

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกคะแนนระหว่างเรียน, สิ้นสุดการเรียน, บันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์, บันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์, บันทึกเวลาเรียน, บันทึกผลการสอบ NT, โอนคะแนนจากเครื่องตรวจข้อมูล, จัดอันดับที่จากคะแนนและเกรดเฉลี่ย, ตรวจสอบนักเรียนไม่จบหลักสูตรและพิมพ์รายงานแสดงผลต่าง ๆ ได้

งานบันทึกผลการเรียน
 • บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ตามผลการเรียนรู้ ในแต่ละครั้ง
 • บันทึกคะแนนสิ้นสุดการเรียน ตามผลการเรียนรู้
 • พิมพ์รายงานการบันทึกคะแนน ในแต่ละครั้ง
 • พิมพ์รายงานตรวจสอบการป้อนคะแนน ในแต่ละรายวิชา
 • พิมพ์รายงานการป้อนคะแนน ในแต่ละครั้ง
 • รวมคะแนนจากการบันทึกคะแนนย่อย
 • กำหนดรูปแบบ Text file ที่จะใช้โอนคะแนนจากเครื่องตรวจข้อสอบ
 • บันทึกคะแนนจากเครื่องตรวจสอบข้อมูล ทีละหลายจุดประสงค์
 • ตรวจสอบการบันทึกคะแนน
 • บันทึก/แก้ไขเกรด รายบุคคล
 • บันทึก/แก้ไขเกรด รายวิชา
 • บันทึกผลการเรียนวิชากิจกรรม แยกตามประเภทกิจกรรม
 • คำนวณผลการเรียน ตามการบันทึกคะแนนย่อย
 • กำหนดหัวข้อแบบทดสอบการประเมินระดับชาติ
 • บันทึกผลการประเมินแบบทดสอบการประเมินระดับชาติ
 • บันทึกเวลาเรียนตามรายวิชา
 • บันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
 • พิมพ์รายงานตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
 • พิมพ์รายงานสรุปผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
 • พิมพ์รายงานสรุปผลรวมทุกรายวิชาของผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
 • ตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
 • บันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • พิมพ์รายงานตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • พิมพ์รายงานสรุปผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • พิมพ์รายงานสรุปผลรวมทุกรายวิชาของผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • ตรวจสอบการบันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
 • บันทึกคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม และผลการประเมิน

งานรายงานผลการเรียน
 • บันทึกคะแนนผลสอบกลางภาค เพื่อจัดอับดับที่
 • บันทึกการจัดอันดับที่ผลสอบกลางภาค
 • บันทึกการจัดอันดับที่ผลสอบปลายภาค จากเกรดเฉลี่ย
 • พิมพ์แบบรายงานใบ ปพ.5
  - ปกรายงาน
  - ใบเช็คเวลาเรียน
  - ใบบันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  - ใบบันทึกผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
  - ใบบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
  - พิมพ์รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  - พิมพ์คำอธิบายรายวิชา
 • พิมพ์แบบรายงานใบ ปพ.6
  - ปกรายงาน
  - พิมพ์รายงานผลการเรียน
  - พิมพ์รายงานลักษณะอันพึงประสงค์
  - พิมพ์รายงานบันทึกผลงาน
  - พิมพ์รายงานบันทึกความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • พิมพ์แบบรายงานใบ ปพ.9
  - ปกรายงาน ปพ.9
  - รายงาน ปพ.9 รายวิชา
 • พิมพ์สรุปรายงานใบ ปพ.9 รายบุคคล
 • พิมพ์รายงานผลการจัดอันดับที่ ของกลางภาค รายบุคคล
 • พิมพ์รายงานสรุปผลสอบปลายภาค
  - พิมพ์รายงานเป็นตาราง
  - พิมพ์รายงานเป็นกราฟ
 • พิมพ์รายงาน ต.2ก สมุดพก
 • พิมพ์รายงานผลการเรียนตามระดับผลการเรียน
 • พิมพ์รายงานผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
 • พิมพ์แบบประกาศรายชื่อได้ผลการเรียน "มผ."
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (แบบ ต2ก)
 • พิมพ์แบบประกาศรายชื่อได้ระดับคะแนน 0 / ร. / มส. จำแนกตามรายห้อง
 • พิมพ์แบบประกาศรายชื่อได้ระดับคะแนน 0 / ร. / มส. จำแนกตามรายวิชา
 • พิมพ์แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว
 • พิมพ์แบบประกาศคะแนนยอดเยี่ยม
 • พิมพ์รายงานประมวลผลและรายงานผลเกรดเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ
 • พิมพ์รายงานสถิติตามเกรดเฉลี่ย
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร

งานโอนข้อมูล
 • โอนข้อมูลประวัตินักเรียน - - - > Student 2544
 • โอนข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน - - - > Student 2544
 • โอนข้อมูลบุคลากร - - - > Student 2544