รายละเอียดของระบบงานโครงสร้างหลักสูตร

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้, คำอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร, บันทึกรายวิชาเพื่อใช้จัดตารางสอนอัตโนมัติ, พิมพ์ตารางสอนอาจารย์, ตารางนักเรียน, ตารางการใช้ห้อง, ตารางการสอนรายบุคคล, ตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระ

งานวิชาการ
 • กำหนดหมวดวิชาเรียน / กลุ่มวิชา
 • กำหนดชื่อวิชาเรียน ในแต่ละกลุ่มสาระ
 • บันทึกจุดประสงค์ที่ใช้ในการบันทึกคะแนน
 • กำหนดแผนการเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตร
 • แสดงรายละเอียดของแผนการเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน
 • พิมพ์รายงานแผนการเรียนของนักเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน
 • บันทึกหัวข้อการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อใช้ในการบันทึกผลการประเมิน
 • บันทึกหัวข้อการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการบันทึกผลการประเมิน
 • บันทึกคำอธิบายผลการเรียนในแต่ละหมวดวิชา
 • แก้ไขรหัสวิชาเรียนหลักสูตรใหม่

งานตารางสอน
 • กำหนดระดับการศึกษา
 • กำหนดคาบเรียน เพื่อระบุคาบพักและเรียน
 • กำหนดอาคารเรียน
 • กำหนดห้องเรียน ในแต่ละอาคาร
 • กำหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • กำหนดรายวิชาที่สอน ตามอัตรากำลังที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการจัดตารางสอนอัตโนมัติ
 • บันทึกการจัดตารางสอน ตามที่ต้องการ
 • บันทึกการจัดตารางสอนอัตโนมัติ
 • พิมพ์รายงานตารางสอนของบุคลากร
 • พิมพ์รายงานตารางเรียนของนักเรียน
 • พิมพ์รายงานตารางการใช้ห้องเรียน
 • พิมพ์ตารางการสอนรายบุคคล
 • พิมพ์ตารางการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้